Choose Language
us nl

Zostera

Zostera and Mountain grass

Hymalayas 4x4

geweven - woven - gewebt - tisser: 100% Mountaingrass

poolhoogte - pile height - Polhöhe - Hauteur du velours: ca. 4mm
poolgewicht - pile weight - Polgewicht - poids du velours: ca. 2300 grm / m2
totaalgewich - total weight - Gesamtgewicht - Poids total: ca. 2700 grm / m2
totaal hoogte - total height - Gesamthöhe - Hauteur totale: ca. 6mm
rug - backing - Rücken - Dossier: Natural latex
rolbreedte - rolls width - Rollen Breite - Largeur rouleaux: ca. 4m
rollengte - roll length - Rollenlänge - Longeur rouleaux: ca. 30m
brandgedrag - flammability, Brandverhalten, comportement de feu: Cfl - S1

Gebruiksclassificatie, wearing, Verwendungsbereiche, Quand utiliser

Montana

geweven - woven - gewebt - tisser: 100% Mountaingrass

poolhoogte - pile height - Polhöhe - Hauteur du velours: ca. 5mm
poolgewicht - pile weight - Polgewicht - poids du velours: ca. 2100 grm / m2
totaalgewich - total weight - Gesamtgewicht - Poids total: ca. 2500 grm / m2
totaal hoogte - total height - Gesamthöhe - Hauteur totale: ca. 7mm
rug - backing - Rücken - Dossier: Natural latex
rolbreedte - rolls width - Rollen Breite - Largeur rouleaux: ca. 4m
rollengte - roll length - Rollenlänge - Longeur rouleaux: ca. 30m
brandgedrag - flammability, Brandverhalten, comportement de feu: Cfl - S1

Gebruiksclassificatie, wearing, Verwendungsbereiche, Quand utiliser

Prado

geweven - woven - gewebt - tisser: 100% Seagrass

poolhoogte - pile height - Polhöhe - Hauteur du velours: ca. 4mm
poolgewicht - pile weight - Polgewicht - poids du velours: ca. 1700 grm / m2
totaalgewich - total weight - Gesamtgewicht - Poids total: ca. 2100 grm / m2
totaal hoogte - total height - Gesamthöhe - Hauteur totale: ca. 5mm
rug - backing - Rücken - Dossier: Natural latex
rolbreedte - rolls width - Rollen Breite - Largeur rouleaux: ca. 4m
rollengte - roll length - Rollenlänge - Longeur rouleaux: ca. 30m
brandgedrag - flammability, Brandverhalten, comportement de feu: Cfl - S1

Gebruiksclassificatie, wearing, Verwendungsbereiche, Quand utiliser

Calypso

geweven - woven - gewebt - tisser: 100% Seagrass

poolhoogte - pile height - Polhöhe - Hauteur du velours: ca. 4mm
poolgewicht - pile weight - Polgewicht - poids du velours: ca. 1800 grm / m2
totaalgewich - total weight - Gesamtgewicht - Poids total: ca. 2200 grm / m2
totaal hoogte - total height - Gesamthöhe - Hauteur totale: ca. 6mm
rug - backing - Rücken - Dossier: Natural latex
rolbreedte - rolls width - Rollen Breite - Largeur rouleaux: ca. 4m
rollengte - roll length - Rollenlänge - Longeur rouleaux: ca. 30m
brandgedrag - flammability, Brandverhalten, comportement de feu: Cfl - S1

Gebruiksclassificatie, wearing, Verwendungsbereiche, Quand utiliser

Arrowhead

geweven - woven - gewebt - tisser: 100% Seagrass

poolhoogte - pile height - Polhöhe - Hauteur du velours: ca. 6mm
poolgewicht - pile weight - Polgewicht - poids du velours: ca. 2000 grm / m2
totaalgewich - total weight - Gesamtgewicht - Poids total: ca. 2400 grm / m2
totaal hoogte - total height - Gesamthöhe - Hauteur totale: ca. 7mm
rug - backing - Rücken - Dossier: Natural latex
rolbreedte - rolls width - Rollen Breite - Largeur rouleaux: ca. 4m
rollengte - roll length - Rollenlänge - Longeur rouleaux: ca. 30m
brandgedrag - flammability, Brandverhalten, comportement de feu: Cfl - S1

Gebruiksclassificatie, wearing, Verwendungsbereiche, Quand utiliser

Fine Calypso

geweven - woven - gewebt - tisser: 100% Seagrass

poolhoogte - pile height - Polhöhe - Hauteur du velours: ca. 3mm
poolgewicht - pile weight - Polgewicht - poids du velours: ca. 1500 grm / m2
totaalgewich - total weight - Gesamtgewicht - Poids total: ca. 1900 grm / m2
totaal hoogte - total height - Gesamthöhe - Hauteur totale: ca. 4mm
rug - backing - Rücken - Dossier: Natural latex
rolbreedte - rolls width - Rollen Breite - Largeur rouleaux: ca. 4m
rollengte - roll length - Rollenlänge - Longeur rouleaux: ca. 30m
brandgedrag - flammability, Brandverhalten, comportement de feu: Cfl - S1

Gebruiksclassificatie, wearing, Verwendungsbereiche, Quand utiliser

Fine arrowhead

geweven - woven - gewebt - tisser: 100% Seagrass

poolhoogte - pile height - Polhöhe - Hauteur du velours: ca. 4mm
poolgewicht - pile weight - Polgewicht - poids du velours: ca. 1750 grm / m2
totaalgewich - total weight - Gesamtgewicht - Poids total: ca. 2150 grm / m2
totaal hoogte - total height - Gesamthöhe - Hauteur totale: ca. 5mm
rug - backing - Rücken - Dossier: Natural latex
rolbreedte - rolls width - Rollen Breite - Largeur rouleaux: ca. 4m
rollengte - roll length - Rollenlänge - Longeur rouleaux: ca. 30m
brandgedrag - flammability, Brandverhalten, comportement de feu: Cfl - S1

Gebruiksclassificatie, wearing, Verwendungsbereiche, Quand utiliser

Fine Hilo

geweven - woven - gewebt - tisser: 100% Seagrass

poolhoogte - pile height - Polhöhe - Hauteur du velours: ca. 4mm
poolgewicht - pile weight - Polgewicht - poids du velours: ca. 1850 grm / m2
totaalgewich - total weight - Gesamtgewicht - Poids total: ca. 2250 grm / m2
totaal hoogte - total height - Gesamthöhe - Hauteur totale: ca. 5mm
rug - backing - Rücken - Dossier: Natural latex
rolbreedte - rolls width - Rollen Breite - Largeur rouleaux: ca. 4m
rollengte - roll length - Rollenlänge - Longeur rouleaux: ca. 30m
brandgedrag - flammability, Brandverhalten, comportement de feu: Cfl - S1

Gebruiksclassificatie, wearing, Verwendungsbereiche, Quand utiliser

Fine Biscayne

geweven - woven - gewebt - tisser: 100% Seagrass

poolhoogte - pile height - Polhöhe - Hauteur du velours: ca. 4mm
poolgewicht - pile weight - Polgewicht - poids du velours: ca. 1900 grm / m2
totaalgewich - total weight - Gesamtgewicht - Poids total: ca. 2300 grm / m2
totaal hoogte - total height - Gesamthöhe - Hauteur totale: ca. 5mm
rug - backing - Rücken - Dossier: Natural latex
rolbreedte - rolls width - Rollen Breite - Largeur rouleaux: ca. 4m
rollengte - roll length - Rollenlänge - Longeur rouleaux: ca. 30m
brandgedrag - flammability, Brandverhalten, comportement de feu: Cfl - S1

Gebruiksclassificatie, wearing, Verwendungsbereiche, Quand utiliser

Tropics

geweven - woven - gewebt - tisser: 70% Seagrass + 30% Maïs

poolhoogte - pile height - Polhöhe - Hauteur du velours: ca. 6mm
poolgewicht - pile weight - Polgewicht - poids du velours: ca. 2200 grm / m2
totaalgewich - total weight - Gesamtgewicht - Poids total: ca. 2600 grm / m2
totaal hoogte - total height - Gesamthöhe - Hauteur totale: ca. 7mm
rug - backing - Rücken - Dossier: Natural latex
rolbreedte - rolls width - Rollen Breite - Largeur rouleaux: ca. 4m
rollengte - roll length - Rollenlänge - Longeur rouleaux: ca. 30m
brandgedrag - flammability, Brandverhalten, comportement de feu: Cfl - S1

Gebruiksclassificatie, wearing, Verwendungsbereiche, Quand utiliser